Select Page

Convocatòria d´ajudes y subvencions

Convocatòria “Impulsem Turisme” de subvencions del Centre de Turisme de la Diputació de València 2024

Bases Convocatòries Impulsem Turisme 2024

Resolució de la convocatòria per a la concessió de subvencions “Impulsem Turisme 2024”

Resolució de la convocatòria per a la concessió de subvencions destinades a municipis que no tinguen reconeguda la condició de municipi turístic per a accions de promoció i dinamització turística.

Resolució de la convocatòria per a la concessió de subvencions destinades a entitats locals menors, per a accions de promoció i dinamització turística.

Resolució de la convocatòria per a la concessió de subvencions destinades a municipis de menys de 30.000 habitants per a inversió en infraestructures i equipaments de recursos turístics.

Resolució de la convocatòria per a la concessió de subvencions destinades a mancomunitats per a accions de promoció idinamització turística.

Memòries Autobaremables:

Memòria autobaremable 1.1 : Convocatòria de concessió de subvencions a municipis que no tinguen reconeguda la condició de municipi turístic per a accions de promoció i dinamització turística.
Memòria autobaremable 1.2 : Convocatòria de concessió de subvencions a entitats locals menors, per a accions de promoció i dinamització turística.
Memòria autobaremable 1.3 : Convocatòria de concessió de subvencions a municipis de menys de 30.000 habitants per a inversió en infraestructures i equipaments de recursos turístics.
Memòria autobaremable 1.4 : Convocatòria de concessió de subvencions a mancomunitats per a accions de promoció i dinamització turística..
Memòria autobaremable 2.1: Convocatòria de concessió de subvencions a associacions, fundacions i altres entitats sense ànim de lucre per a accions de promoció i dinamització turística.
Memòria autobaremable 2.2: Convocatòria de concessió de subvencions a organitzacions representatives de les empreses de sector turístic de la província de València en els àmbits de l’allotjament, restauració, hostaleria, serveis turístics, oci i viatges, per a l’impuls i dinamització del sector.
Annex Pressupost del projecte per al qual se sol·licita la subvenció
Annex Declaració responsable entitats sense ànim de lucre 2.1 i 2.2.

Convocatòria d’Ajudes del centre de Turisme destinades a municipis rurals amb el risc de despoblació alt o molt alt

• Bases de la Convocatòria d’Ajudes del centre de Turisme destinades a municipis rurals amb el risc de despoblació alt o molt alt.
• Annex I: Certificat acord de petició
• Annex II: Declaració responsable i autorització
• Annex III: Certificació d’ajudes concurrents

Resolució concessió ajudes a municipis amb risc de despoblació

Model de Justificació de les ajudes a municipis rurals amb el risc de despoblació

Convocatòria “Impulsem Turisme” de subvencions del Centre de Turisme de la Diputació de València 2023

Bases Convocatòries Impulsem Turisme 2023

Memòries Autobaremables:
Memòria baremable:1.1. Convocatòria de subvencions a municipis que no tinguen reconeguda la condició de municipi turístic i a entitats locals menors, per a projectes turístics i accions de promoció turística.
Memòria baremable: 1.2. Convocatoria de subvenciones a entidades locales menores, para proyectos turísticos y acciones de promoción turística.
Memòria baremable: 1.3. Convocatòria de subvencions a municipis de menys de 30.000 habitants per a inversió en infraestructures i equipaments de recursos turístics.
Memòria baremable: 1.4. Convocatòria de subvencions a mancomunitats per a projectes turístics i accions de promoció turística.
Memòria baremable: 2.1. Convocatòria de subvencions a associacions, fundacions i altres entitats sense ànim de lucre per a projectes turístics i accions de promoció turística.
Memòria baremable: 2.2. Convocatòria de subvencions a organitzacions representatives de empreses turístiques de la província de València en els àmbits de l’allotjament, restauració, hostaleria, serveis turístics, oci i viatges.
Model d’acceptació de la subvenció 2.2: Convocatòria de subvencions a organitzacions representatives de les empreses turístiques de la província de València en els àmbits de l’allotjament, restauració, hostaleria, serveis turístics, oci i viatges.

Annex I: Declaració de Conformitat
Annex II: Marca corporativa València Turisme
Annex III: Compte justificatiu

CONVOCATÒRIA D’AJUDES 2021 “IMPULSEM TURISME”

CLÀUSULES GENERALS A TOTES LES CONVOCATÒRIES CLÀUSULES GENERALS Impulsem Turisme 2021

CLÀUSULES ESPECÍFIQUES:

  1. Ajudes a entitats locals:
  2. Ajudes a entitats sense ànim de lucre:

Ajudes i subvencions 2020

Nota aclaridora subvencions 2020
Bases reguladores de les subvencions destinades a ajuntaments i entitats locals menors de la província de València, per a accions de promoció turística encaminades a contrarestar els efectes negatius del Covid-19, potenciant el consum de productes i experiències turístiques.

Bases reguladores de les subvencions destinades a associacions, fundacions i altres entitats sense ànim de lucre de la província de València, per a accions de promoció turística encaminades a contrarestar els efectes negatius del Covid-19, potenciant el consum de productes i experiències turístiques.

La modalitat de justificació és el compte justificatiu simplificat, de conformitat amb l’article 28.1.A.a) de la OGS.

1. El termini per a executar l’activitat objecte de subvenció estarà comprés entre el 15 de març i el 15 de novembre de 2020.

2. El termini màxim de justificació s’estableix el dia 30 de novembre de 2020.

3. En cap cas es concedirà pròrroga ni del termini d’execució de l’activitat subvencionada, ni del termini de presentació de la justificació.

4. Les subvencions es faran efectives als beneficiaris prèvia presentació dels corresponents justificants a través de la seu electrònica de la Diputació de València: https://www.sede.dival.es/turismo/ havent de presentar, per a l’aprovació de la justificació i pagament de l’ajuda econòmica, la següent documentació:

a) Memòria explicativa de l’actuació que acredite el compliment de la finalitat de projecte o activitat subvencionada, amb indicació de les activitats realitzades i dels resultats obtinguts.

b) Compte justificatiu de la subvenció, signat per la secretaria de l’entitat sense ànim de lucre (ANNEX V) en la qual s’acredite que l’actuació objecte de subvenció s’ha executat íntegrament de conformitat amb les condicions i terminis establits en la resolució de la concessió i en la convocatòria, on es farà constar les dades de les factures de les activitats subvencionades, la relació de despeses de la totalitat del projecte subvencionat i els ingressos o subvencions que hagen finançat el projecte subvencionat.

c) Factures i acreditació de la justificació del pagament de despesa realitzada, que podrà realitzar-se de la següent forma:

c.1. Pagaments en metàl·lic.
Només s’admetrà el pagament en efectiu quan el seu import no siga superior a 100 euros. La justificació del pagament d’aquestes despeses es realitzarà mitjançant inclusió en la pròpia factura del Rebut amb signatura i segell amb signatura i segell de l’emissor. El segell haurà de contindre, com a mínim, el nom i el NIF de l’expedidor. Queda expressament prohibit el fraccionament de factures per a evitar la seua formalització per transferència bancària.

c.2. Pagaments bancaris.

c.2.1. Transferència bancària.
En cas de pagament per transferència o domiciliació en compte, es justificaran mitjançant extracte, deute o moviment bancari acreditatiu del càrrec, han de quedar identificats en tots dos casos l’ordenant i el beneficiari de l’operació, així com el document justificatiu o concepte de la despesa que se salda, tenint plena validesa els obtinguts per via telemàtica.

c.2.2. Xec nominatiu o pagaré.
En el cas de pagament mitjançant xec nominatiu o pagaré, els documents justificatius consistiran en la còpia del xec o pagaré i de l’extracte de l’entitat financera del càrrec en compte corresponent a l’operació justificada, havent de quedar prou detallat el concepte de la despesa.

d) Material gràfic en el qual figure la marca “València Turisme”, de conformitat amb el model que figura en l’ANNEX III a aquestes bases, en el qual haurà de constar que el projecte ha comptat amb la col·laboració del Patronat Provincial de Turisme de València.

e) En el seu cas, carta de pagament de reintegrament en el supòsit de romanents no aplicats així com dels interessos derivats d’aquests.

f) En cas de denegació del beneficiari de la subvenció perquè la Diputació o els seus ens dependents puguen obtindre informació de l’Agència Estatal d’Administració Tributària i de la Tresoreria General de la Seguretat Social relativa al compliment de les seues obligacions amb aquests organismes, haurà d’adjuntar els certificats corresponents emesos pels esmentats organismes. Aquesta obligació no serà exigible sempre que els certificats presentats en ocasió de la sol·licitud estigueren vigents en el moment de la justificació.
Sense perjudici de l’anterior, l’òrgan concedent podrà requerir al beneficiari una mostra dels justificants de despesa que permeta obtindre evidència raonable sobre l’adequada aplicació de la subvenció.

5. Si l’import justificat fora inferior a la quantitat concedida, el Patronat Provincial de Turisme de València minorarà la quantia de la subvenció, abonant com a màxim l’import efectivament justificat.

Bases reguladores de les subvencions destinades a mancomunitats i associacions de municipis de la província de València, per a accions de promoció turística encaminades a contrarestar els efectes negatius del Covid-19, potenciant el consum de productes i experiències turístiques.

Concessió de les ajudes econòmiques destinades a mancomunitats i associacions de municipis per a accions de promoció turística encaminades a contrarestar els efectes negatius de la COVID-19 al sector turístic, potenciant el consum de productes i experiències turístiques a la província.

Ampliació del termini de justificació de les ajudes econòmiques destinades a mancomunitats i associacions de municipis de la província de València per a accions de promoció turística encaminades a contrarestar els efectes negatius del Covid-19 sobre el sector turístic dels municipis de la província, potenciant el consum de productes i experiències turístiques en els municipis.